REAL COMUNIT INVEST (CZ)

Předkupní právo

Co znamená předkupní právo?

Je povinnost prodávajícího nabídnout oprávněné osobě (předkupníkovi) věc ke koupi, pokud by ji chtěl prodat třetí osobě za stejných podmínek.

Převádí-li se spoluvlastnický podíl na nemovité věci, mají spoluvlastníci předkupní právo, ledaže jde o převod osobě blízké (kdo je brán jako osoba blízká, definuje § 22 občanského zákoníku). Nedohodnou-li se spoluvlastníci o výkonu předkupního práva, mají právo vykoupit podíl poměrně podle velikosti podílů.

Postup při prodeji podílu.

Vlastník podílu na nemovitosti při prodeji je povinen od 1.1.2018 nabídnou svůj podíl nemovitosti ostatním spoluvlastníkům nemovitosti za stejných podmínek. Navíc je nutné nabídku učinit až po podpisu kupní smlouvy a uvést podmínky prodeje.

Po podpisu kupní smlouvy je nutné zaslat nabídku společně s kopií kupní smlouvy (osobní údaje kupujícího mohou být začerněné) na uplatnění překupního práva všem spoluvlastníkům dle adresy uvedené v katastru nemovitostí.

Lhůta pro uplatnění předkupního práva je 3 měsíce po doručení zásilky (doporučeně s dodejkou)

Vzdání se předkupního práva.

Občanský zákoník v §1125 umožňuje také tzv. vzdání se předkupního práva. U nemovitostí se bude zapisovat do Katastru nemovitostí. Lze předpokládat, že u nově vznikajících developerských projektů bude tato možnost využívána právě kvůli usnadnění následných prodejů apod.

Porušení předkupního práva.

V případě, že prodávající poruší předkupní právo předkupníka a nenabídne mu věc ke koupi, má předkupník právo domáhat se vůči prodávajícího splnění jeho povinností, aby mu prodávající věc nabídnul ke koupi.

Případné spory z porušení předkupního práva spoluvlastníků bude posuzovat právní úpravy v OZ, zároveň bude nutné nahlížet na danou věc podle právních zásad NOZ.